قوانین مربوط به دامنه های داخلیقوانین  دامین های IR طبق قوانین پژوهشگاه دانشهای بنیادی (NIC.ir).

آزاد(Available)

در این دوره دامین برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامین آن را به نام خود ثبت نمود.

فعال (Active)

Read more