نحوه انتقال دامین های بین المللیجهت انتقال دامین بین المللی به آوینفام لازم است مراحل زیر را طی کنید.

  • مطابق با قوانین ICANN می بایست حداقل 60 روز از ثبت و یا انتقال دامین به شرکت ثبت کننده فعلی گذشته باشد.
  • حداقل10 تا 15 تا تاریخ انقضا دامین فرصت باقی مانده باشد.
  • با شرکت ثبت کننده فعلی دامین خود تماس حاصل نمایید تا دامین شما را unlock کند و همچنین کد authorization را دریافت نمایید.
  • با بررسی ایمیل مندرج در بخش Registrant و Administrator اطلاعات هویتی دامین مطمئن شوید شما ایمیل مدیریت دامین دسترسی دارد
  • به ایمیل وارد شده در پرتال کاربری جهت تائید روند انتقال دسترسی داشته باشید
  • در بخش پرتال مشتریان، بعد از عضویت ،  سفارش انتقال دامین را ثبت کنید و در مرحله اول سفارش کد انتقال (Authorization Code) را وارد کنید
  • پس از مدت کوتاهی ایمیلی مبنی بر تایید انجام انتقال به ایمیلهای مندرج در اطلاعات هویتی دامین ارسال خواهد شد. مطابق با روشی که در ایمیل شرح داده شده است، انجام انتقال را تایید کنید.
  • پس از گذشت چند روز ایمیل دیگری مبنی بر تایید نهایی انتقال ارسال خواهد شد در صورتی که به آن ایمیل هیچ پاسخی ندهید، در نهایت پس از گذشت چند روز دیگر منتقل خواهد شد
  • پس از انتقال موفقیت آمیز دامین، به پرتال کاربران مراجعه کنید 


مطالب مرتبط