دسترسی به ایمیلها در کنترل پنل سی پنلدر آدرس بار مرورگر خود به چند روش میتوانید به ایمیل خود که برروی کنترل پنل سی پنل میزبانی می شود دسترسی داشته باشید :

  1. www.yourdomain.com/webmail
  2. www.yourdomain.com:2096

 

Read more